مدارک و رشته تحصیلی
ردیف عنوان مقطع و رشته تحصیلی   تاریخ محل تحصیل   آدرس مرتبط
۱ دکتری معماری (انرژی خورشیدی)   ۱۳۸۱ دانشگاه شفیلد انگلستان   نمایش پیوند
۲ لیسانس و فوق لیسانس معماری   ۱۳۷۰ دانشگاه شهید بهشتی تهران   نمایش پیوند
۳ دیپلم ریاضی و فیزیک   ۱۳۶۲ دبیرستان عاشورای بابلسر