ردیف عنوان جزوه/سئوال سال تحصیلی   ارائه شده برای فایل مرتبط
۱ تنظیم شرائط محیطی قسمت اول ۱۳۹۳-۹۴   دانشجویان معماری Tanzime1
۲ اصول اجرایی ساختمانهای اقلیمی ۱۳۹۳-۹۴   دانشجویان معماری Osole Ejraei
۳ مدیریت و قدردانی ۱۳۸۹-۹۰   دانشجویان معماری Ghadrdani
۴ مالیات بر ارزش افزوده VAT ۱۳۹۵-۹۶   دانشجویان معماری VAT
۵ شرح خدمات مهندسین مشاور ۱۳۹۵-۹۶   دانشجویان معماری Khadamat Moshaverin
۶ حد نصاب معاملات سال ۱۳۸۹ ۱۳۹۴-۹۵   دانشجویان معماری Hade Nesab89
۷ برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک برای مدیران ۱۳۸۸-۸۹   دانشجویان معماری   Modiriat Strategic
۸ مدیریت و تشکیلات کارگاهی- آئین نامه تضمین معاملات دولتی ۱۳۹۵-۹۶   دانشجویان معماری Tazmin 
۹ موافقتنامه، شرائط عمومی و خصوصی پیمان ۱۳۹۵-۹۶   دانشجویان معماری Payman 
۱۰ قزوین پایتخت خوشنویسی ایران ۱۳۸۸-۸۹   دانشجویان معماری Khoshnevisi
۱۱ مدیریت و تشکیلات کارگاهی- قانون کار ۱۳۹۵-۹۶   دانشجویان معماری Ghanon kar 
۱۲ مدیریت و تشکیلات کارگاهی: قانون برگزاری مناقصات ۱۳۹۵-۹۶   دانشجویان معماری Ghanon Monaghese
۱۳ Soil Nailing و روش های مختلف مهاربندی گودها ۱۳۸۸-۸۹   دانشجویان معماری Soil Nailing
۱۴ معرفی ETFE متریال شگفت انگیز معماری قرن ۲۱ ۱۳۸۸-۸۹   دانشجویان معماری ETFE
۱۵ معماری اصل یا احساس ۱۳۸۸-۸۹   دانشجویان معماری Asl ya Ehsas
۱۶ مدیریت: یک حکایت و یک تجربه مدیریتی ۱۳۸۸-۸۹   دانشجویان معماری Tajrobe Modiriati
۱۷ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۳۸۸ ۱۳۸۸-۸۹   دانشجویان معماری Barghe88
۱۸ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۸۸ ۱۳۸۸-۸۹   دانشجویان معماری Mechanic88
۱۹ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۸۸ ۱۳۸۸-۸۹   دانشجویان معماری Abnieh88
۲۰ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۳۸۷ ۱۳۸۸-۸۹   دانشجویان معماری Barghe87
۲۱ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۸۷ ۱۳۸۸-۸۹   دانشجویان معماری Mechanic87
۲۲ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۸۷ ۱۳۸۸-۸۹   دانشجویان معماری Abnieh87
۲۳ مدیریت و تشکیلات کارگاهی – چارت سازمانی استانداری تهران ۱۳۹۵-۹۶   دانشجویان معماری Chart Ostandari
۲۴ فشار جانبی بتن بر قالب ۱۳۸۸-۸۹   دانشجویان معماری  
۲۵ ویژگی های خاک و روش های پایدار کردن آن ۱۳۸۸-۸۹   دانشجویان معماری  
۲۶ مدیریت و تشکیلات کارگاهی: وظایف مهندسین مشاور ۱۳۹۵-۹۶   دانشجویان معماری  
۲۷ مدیریت و تشکیلات کارگاهی-بخش شرکت ها ۱۳۹۵-۹۶   دانشجویان معماری Sherkatha
۲۸ مدیریت و تشکیلات کارگاهی- مدیریت ایمنی در کارگاه های عمرانی- نشریه شماره۴۴۷ ۱۳۹۵-۹۶   دانشجویان معماری Emani Kargah
۲۹ مدیریت بهره برداری ماشین آلات ساختمانی ۱۳۸۸-۸۹   دانشجویان معماری Bahrevari Mashinalat
۳۰ آئین نامه سازه های بتنی حجیم ۱۳۸۸-۸۹   دانشجویان معماری Beton Hajim
۳۱ شرائط عمومی و خصوصی پیمان های مهندسی، تامین کالا و تجهیزات بصورت توام (EP)، برای کارهای صنعتی ۱۳۸۸-۸۹   دانشجویان معماری Umomi-EP
۳۲ شرائط خصوصی پیمان های تامین کالا، تجهیزات ساختمان و نصب به صورت توام (PC)، برای کارهای صنعتی ۱۳۸۸-۸۹   دانشجویان معماری Khososi-PC
۳۳ حد نصاب معاملات سال ۱۳۸۷ ۱۳۸۸-۸۹   دانشجویان معماری Hade Nesab87
۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور ۱۳۸۸-۸۹   دانشجویان معماری Ghanon Bodjeh88
۳۵ مدیریت و تشکیلات کارگاهی – آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران ۱۳۹۵-۹۶   دانشجویان معماری Salahiat Paymankaran
۳۶ آئین نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی واحد خدمات مشاوره ۱۳۹۵-۹۶   دانشجویان معماری  Salahiat Moshaverin
۳۷ مدیریت و تشکیلات کارگاهی- برنامه ریزی پیشرفت کار CPM  ۱۳۹۵-۹۶   دانشجویان معماری CPM Program
۳۸ حدنصاب معاملات سال ۱۳۹۶ ۱۳۹۵-۹۶   دانشجویان معماری Hade Nesab96
۳۹ حدنصاب معاملات سال ١٣٩۵ ۱۳۹۵-۹۶   دانشجویان معماری Hade Nesab95
۴۰ حدنصاب معاملات سال١٣٩۴ ۱۳۹۴-۹۵   دانشجویان معماری Hade Nesab94
۴۱ قانون مالیات مستقیم ۱۳۹۵-۹۶   دانشجویان معماری Ghanon Maliat
۴۲ فهرست بهای واحد پایه ابنیه سال ١٣٩۵ ۱۳۹۴-۹۵   دانشجویان معماری Abnieh95
۴۳ فهرست بهای واحد پایه رشته تأسیسات برقی سال١٣٩۵ ۱۳۹۴-۹۵   دانشجویان معماری Bargh95
۴۴ فهرست بهای واحد پایه رشته تأسیسات مکانیکی سال١٣٩۵ ۱۳۹۴-۹۵   دانشجویان معماری Mechanic95